آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تحویل نسخه های پایان نامهفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
فرم خام پروپوزال کارشناسی ارشدفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
گردش کار دکتری ورودی ۹۶ و مابعدفرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
بخشنامه ی مربوط به افزایش فرصت ارائه مقالهدریافت تشویقی مقاله ها
فرم پروپوزال اصلاحی دی ماه ۱۳۹۶فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم تعیین داورفرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
نکات مهم در انجام روند پایان نامه (دکتری)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
نکات مهم در انجام روند پایان نامه (ارشد)فرم‌ها و گردش کار پایان‌نامه ارشد
فرم پروپوزال دکتری اصلاحی دی ماه ۱۳۹۶فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
نکات مهم در روند انجام پایان نامه (ارشد و دکتر)فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
بخشنامه ی ارزیابی کیفی رساله های دکتری (ورودی اول ۹۵ به بعد)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم پروپوزال دکتری تخصصی اصلاحی دی ۱۳۹۶فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
فرم پروپوزال دانشجویان دکتری پژوهش محوراصلاحی دی ۱۳۹۶دکتری پژوهش محور
شیوه نامه دکتری پژوهش محوردکتری پژوهش محور
فرم های اصلاح شده مهرماه ۹۶دانشجویان دکتری (word)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
فرم های اصلاح شده مهرماه ۹۶دانشجویان دکتری (pdf)فرم‌ها و گردش کار رساله دکتری
اطلاعیه مربوط به لزوم انجام طرح برون دانشگاهیدکتری پژوهش محور
دستورالعمل چاپ پایان نامه های منتخبانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
دستوالعمل تالیف و ترجمهانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها
بخشنامه مربوط به چاپ کتابانتشار کتاب از رساله ها و پایان نامه ها