بخشنامه ی ارزیابی کیفی رساله های دکتری (ورودی اول ۹۵ به بعد)