دروس،اساتید و زمان برگزاری آزمون حقوق

تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

رشته حقوق گرایش حقوق بین الملل عمومی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: متون حقوقی پیشرفته

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۳-۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر حمید عزیزی مرادپوری

۲

درس: نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۶-۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر سعید منصوری

۳

درس: حقوق بشر

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۳-۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر حسین شریفی طرازکوهی

۴

درس: تحلیل محتوای آرا و احکام قضایی و داوری بین الملل

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۶-۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر رضا موسی زاده

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

 

رشته حقوق گرایش حقوق عمومی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: حقوق اقتصادی عمومی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۳-۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر عرفان شمس

۲

درس: بررسی تحلیل مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۶-۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر بابک باصری

۳

درس: حقوق بشر

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۳-۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر محمد هاشمی

۴

درس: نظارت بر اعمال حکومت

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۶-۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر بابک درویشی

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مدیر گروه آموزشی: امضاء:

تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

رشته حقوق گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: فقه استدلالی ۱

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۳-۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر سعید منصوری

۲

درس: حقوق کیفری عمومی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۶-۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر محمدرضا زندی

۳

درس: حقوق کیفری اختصاصی ۱

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۳-۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر حسین آقایی نیا

۴

درس: حقوق کیفری بین الملل

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۶-۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۲-۹

طراح سئوال: دکتر رضا موسی زاده

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

 

رشته حقوق گرایش حقوق عمومی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: حقوق مدنی تطبیقی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۳-۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر احمد شمس

۲

درس: حقوق مدنی پیشرفته

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۶-۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر جمشید نورشرق

۳

درس: فقه استدلالی ۱

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۳-۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر سعید منصوری

۴

درس: حقوق تجارت بین المللی

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۶-۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۶-۱۳

طراح سئوال: دکتر مجتبی اصغریان

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مدیر گروه آموزشی: امضاء:


لینک دانلود فایل