دروس،اساتید و زمان برگزاری آزمون علوم سیاسی

تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

رشته علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: روش شناسی در علم سیاست

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر پریچهر شاهسوند

۲

درس: مسائل توسعه سیاسی در ایران

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۴

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر رضا اکبری نوری

۳

درس: برنامه ریزی عمومی

۱ شنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۱

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: سعید نریمان

۴

درس: جامعه شناسی و سیاست گذاری عمومی

۱ شنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر کشیشیان / دکتر آب نیکی

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

 

رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: روش شناسی در علم سیاست

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر سیدخدایار مرتضوی

۲

درس: مسائل توسعه سیاسی در ایران

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۴

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر اکبری نوری

۳

درس: تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۱

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر گارینه کشیشیان

۴

درس: انقلاب اسلامی ایران

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

۴ شنبه

۲۰/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر صادق زیباکلام / دکتر فاطمه هاشمی

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مدیر گروه آموزشی: امضاء:

تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

رشته علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی محض

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: مسائل توسعه سیاسی در ایران

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر رضا اکبری نوری

۲

درس: روش شناسی در علم سیاست

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر نقیب زاده

۳

درس: ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی

۱ شنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر حسن خداوردی

۴

درس: جامعه شناسی سیاسی ایران

۱ شنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر کشیشیان / دکتر سینایی

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

 

رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین.

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

۱ شنبه

۱۷/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر محمدرضا دهشیری

۲

درس: حقوق بشر

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۴

۱ شنبه

۱۷/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر حسین شریفی طرازکوهی

۳

درس: مسائل جاری بین الملل و مناطق بحرانی

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۱

۱ شنبه

۱۷/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر دهشیری / دکتر کاویانی

۴

درس: نقد و ارزیابی تئوریهای روابط بین الملل

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

۱ شنبه

۱۷/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر حسن خداوردی

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مدیر گروه آموزشی: امضاء:

تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: اندیشه سیاسی در شرق باستان

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر عباسی / دکتر آب نیکی / دکتر کشیشیان

۲

درس: اندیشه سیاسی در غرب

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر سیدخدایار مرتضوی

۳

درس: روش شناسی در علم سیاست

۱ شنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر انصاری / دکتر آب نیکی

۴

درس: اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی

۱ شنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۸

طراح سئوال: دکتر گارینه کشیشیان

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

 

رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: متون کلاسیک جامعه شناسی سیاسی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر آب نیکی / دکتر کشیشیان

۲

درس: نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر گارینه کشیشیان

۳

درس: روش شناسی در علم سیاست

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر آب نیکی / دکتر مرتضوی

۴

درس: جامعه شناسی سیاسی ایران

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۴

طراح سئوال: دکتر کشیشیان / دکتر انصاری

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مدیر گروه آموزشی: امضاء:


لینک دانلود فایل