دروس،اساتید و زمان برگزاری آزمون جامع الهیات

تاریخ برگزاری امتحان جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

 

رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: حکمت متعالیه ملاصدرا

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر عبدالحسین موحدی

۲

درس: فلسفه مشاء

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر نجفی افرا

۳

درس: عرفان نظری

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر نجفی افرا

۴

درس: فلسفه تطبیقی

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر محمود عبایی

۵

درس: منطق صوری

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر محمود عبایی

 

 

 

 

رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: تفسیر

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر عبدالوهاب شاهرودی

۲

درس: علم الحدیث

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر محمدرضا شاهرودی

۳

درس: تاریخ قرائات

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر داود سلیمانی

۴

درس: نقد و بررسی درباره احادیث موضوعه

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

یکشنبه

۱۷/۴/۹۷

۱۳-۱۰

طراح سئوال: دکتر سعید منصوری

۵

درس:

 

 

 

 

 

 

طراح سئوال:

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مدیر گروه آموزشی: امضاء:

 

رشته الهیات گرایش فلسفه علم

ردیف

نام درس

آزمون کتبی

مصاحبه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

۱

درس: مباحث بنیادین فلسفه و علم از نظر فلاسفه اسلامی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۵-۱۴

طراح سئوال: دکتر محمود عبایی

۲

درس: کلیات در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۱

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۵-۱۴

طراح سئوال: دکتر عسگری

۳

درس: فلسفه علم

شنبه

۹/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۵-۱۴

طراح سئوال: دکتر علی اکبر مسگری

۴

درس: منطق ریاضی

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۵-۱۴

طراح سئوال: دکتر حسین یزدی

۵

درس: فلسفه ریاضیات

یکشنبه

۱۰/۴/۹۷

۱۴

شنبه

۱۶/۴/۹۷

۱۵-۱۴

طراح سئوال: دکتر احمد شاهورانی

 

 


لینک دانلود فایل