انجمن علمی حقوق برگزار می کند : همایش تحت عنوان :واکاوی ابعاد حقوقی و جرم شناختی پرونده ی ستایش قریشی