زمان بندی برگزاری آزمون جامع دوره دکتری گروه علوم سیاسی

زمان بندی برگزاری آزمون جامع دوره دکتری گروه علوم سیاسی

نیمسال اول ۹۶-۹۵

رشته علوم سیاسی- اندیشه سیاسی

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

۱

اندیشه سیاسی در غرب

۰۶/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

روش‌شناسی در علم سیاست

۰۶/۰۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی

۰۷/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۴

اندیشه سیاسی در شرق باستان

۰۷/‏۰۹/‏۹۵‬

۱۳ تا ۱۵

 

رشته علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

۱

جامعه‌شناسی سیاسی ایران

۰۶/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

روش‌شناسی در علم سیاست

۰۶/۰۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

متون کلاسیک جامعه‌شناسی سیاسی

۰۷/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۴

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

۰۷/۰۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

 

رشته علوم سیاسی- سیاستگزاری عمومی

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

۱

مسائل توسعه سیاسی در ایران

۰۶/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

روش شناسی در علم سیاست

۰۶/۰۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

سیاستگزاری عمومی

۰۷/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۴

برنامه‌ریزی عمومی

۰۷/۰۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

 

رشته علوم سیاسی- مسائل ایران

ردیف

نام درس

تاریخ

ساعت

۱

مسائل توسعه سیاسی در ایران

۰۶/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

روش شناسی در علم سیاست

۰۶/۰۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

انقلاب اسلامی ایران در ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

۰۷/۰۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۴

تاریخ اندیشه‌ سیاسی در ایران

۰۷/۰۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵