عناوین دروس و زمان بندی آزمون جامع دوره دکتری

عناوین دروس و زمان بندی آزمون جامع دوره دکتری گروه حقوق

رشته حقوق بین‌الملل عمومی

ردیف

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

کتبی

مصاحبه

۱

متون پیشرفته حقوقی

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین‌الملل عمومی

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

حقوق بشر

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۴

تحلیل محتوای آراء و احکام قضائی و داوری بین‌المللی

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

رشته حقوق خصوصی

ردیف

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

کتبی

مصاحبه

۱

حقوق مدنی پیشرفته ۱

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

فقه استدلالی ۱

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

داوری‌های تجاری بین‌المللی

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۴

حقوق مدنی تطبیقی

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

 

رشته حقوق عمومی

ردیف

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

کتبی

مصاحبه

۱

حقوق اقتصادی عمومی

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

حقوق بشر

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۴

نظارت بر اعمال حکومت

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

 

دکتر سعید منصوری ودکتر جمشید نورشرق

مدیران گروههای آموزشی