دروس , و زمان بندی آ زمون جامع دوره دکتری الهیات و معارف اسلامی

عناوین دروس و زمان بندی آزمون جامع دوره دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی

رشته فلسفه و کلام اسلامی

ردیف

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

کتبی

مصاحبه

۱

حکمت متعالیه ملاصدرا

 

۰۶/‏۰۹/‏۹۵‬

۱۳/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

فلسفه مشاء

 

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

عرفان نظری

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۸ تا ۱۰

۴

فلسفه تطبیقی

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۵

منطق صوری

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

 

رشته علوم قرآن و حدیث

ردیف

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

کتبی

مصاحبه

۱

تفسیر

 

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۲

تاریخ قرائات

۶/۹/۹۵

۱۳/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

۳

علم‌الحدیث

 

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۸ تا ۱۰

۴

نقد و بررسی احادیث موضوعه

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۰ تا ۱۲

۵

اعجاز قرآن

۷/۹/۹۵

۱۴/۹/۹۵

۱۳ تا ۱۵

 

 

دکتر محمود عبایی کوپائی

مدیر گروه آموزشی