باز خرید مرخصی

به اطلاع اساتید محترم هیات علمی که از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی به سمتی منصوب می گردند می رساند بنا به قانون کار مجوزی جهت باز خرید مرخصی در همان سال را ندارند.