مدیرامور آموزش ،پژوهش و فناوری

 

دکتر شادی عظیم زاده