اخبار انجمن علمی

جضور دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی تهران جنوب در جلسه نقد و بررسی مذاکرات هسته ای لوزان با حضور تیم مذاکره کننده

جضور دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی تهران جنوب در جلسه نقد و بررسی مذاکرات هسته ای لوزان با حضور تیم مذاکره کننده

جضور دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی تهران جنوب در جلسه نقد و بررسی مذاکرات هسته ای لوزان با حضور تیم مذاکره کننده

ادامه مطلب