اخبار آموزش

انتقال رشته‌های کارشناسی اقتصاد به مرکز پاسداران

با توجه به انتقال رشته‌های کارشناسی اقتصاد بازرگانی و نظری از این دانشکده،دانشجویان رشته‌های مذکور جهت انجام امور آموزشی و اداری خود به دانشکده اقتصاد و حسابداری به آدرس زیر مراجعه نمایند. خیابان پاسداران- روبروی پمپ بنزین- گلستان هشتم- نبش خیابان امیرابراهیمی (پایدارفر)

ادامه مطلب