برگزاری اولین جلسه شورای علمی نویسندگان

۱۱ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۱۴ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۴۴
" فصلنامه تخصصی حقوق خصوصی نوین "

                                

                            

 

اولین جلسه شورای علمی نویسندگان پژوهشنامه تخصصی حقوق خصوصی با حضور آقایان دکتر سید باقر میرعباسی (سردبیر)  دکترسام سوادکوهی فر (مدیر مسئول) ، خانم مازادی (نماینده حوزه معاونت محترم پژوهشی واحد)، مهندس جواد اسلامی (مدیر داخلی ) و آقایان  دکتر سید محمد هاشمی  ( ازدانشگاه شهید بهشتی )، دکتر محمود عرفانی ( ازدانشگاه تهران) ، دکتر مرتضی قاسم زاده ( ازدانشکده حقوق قضایی)، دکتر جواد خالقیان ( ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ) و با تبیین و تشریح توسط آقای دکتر شمس ریاست محترم دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و عضو تحریریه در باره سیاست های  دانشگاه آزاد اسلامی در تولید نشریات علمی ، توضیح بخشنامه های سازمان مرکزی و اهمیت آن در ارتقای دانش تخصصی دانشجویان و اندیشمندان پویای راه علم حقوق وبا تاکید بر این مطلب که تمامی  اعضای شورای فوق الذکر  با مرتبه علمی بالا  می باشند ، در محل دانشکده تشکیل گردید.

در جلسه مزبور کلیه اعضاء در خصوص نام و قطع نشریه ، زمینه های پذیرش،ارزیابی،نحوه ارسال و اطلاع رسانی مقالات به بحث و تبادل نظر پرداخته  و تصمیماتی را اتخاذ نمودند.


نظر شما :