نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
آفرینش خاکیاکبر -تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)استادیار
بنایی فرعبدالعلی-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و علوم وزشی-فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی پیوسته)استادیار
طباطباییحمید-تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و علوم وزشی-فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی پیوسته)استاد